This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

โครงการ “เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน” รุ่นที่ 2

  โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 วันที่ 10-17 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต

ความฉลาด 8 ด้าน

ความฉลาด 8 ด้าน  ความฉลาด 8 ด้าน ที่ทุกคนมี และแนวอาชีพ (ทฤษฎีพหุปัญญา Theory of Multiple Intelligences) การจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าเรานำระดับสติปัญญาหรือไอคิว ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมาเป็นมาตรวัด ก็อาจได้ผลเพียงเสี้ยวเดียว เพราะว่าวัดได้เพียงเรื่องของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีความสามารถอีกหลายด้านที่แบบทดสอบในปัจจุบันไม่สามารถวัดได้ครอบคลุมถึง เช่น เรื่องของความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เป็นต้น ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นผู้หนึ่งที่พยายามอธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย โดยคิดเป็น “ ทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า

พลิกฟื้นชีวิตคืนความสุขสู่ปวงชน

พลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นชุมชนหัวใจผู้คนต้องเต็มด้วยความหวังและสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้..  

เพลงแห่งกำลังใจ

บทเพลงสร้างสมกำลังใจ  

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์โนอาห์

ศูนย์โนอาห์ “ศึกษา พัฒนา บริการ” ยินดีต้อนรับ